Video-Text-Col­la­ge & Gespräch / video-tekst-kolaž & raz­go­vor
Ort/ Loka­ci­ja: Polet/ Uli­ca Cet­in­js­ka 15
Zeit/ Vre­me: 04. 06 2019, 19.00


Polet doče­ku­je ugled­nu aus­trijs­ku spi­sa­tel­ji­cu!
Mar­ga­ri­ta Kinst­ner, koja je maj pro­ve­la u Panče­vu, kao jed­no­me­seč­ni rezi­den­ci­jal­ni bora­vak, predsta­viće se beograd­skoj publi­ci sa svo­jim poets­ko-doku­men­tar­nim video radom Rub­ni pre­de­li Duna­va, ali i kroz raz­go­vor o nekim neo­bič­nim tema­ma koje je ose­ti­la tokom svog borav­ka.
Najp­re su to gra­nice i ste­reo­ti­pi o nji­ma… Srednja Evro­pa, Bal­kan, Beograd, gra­nič­ne teri­to­ri­je, Panče­vo, Tamiš, sve su to ele­men­ti koji su naš­li mes­ta u Mar­ga­ri­tin­om videu i dnev­ničkim zapisi­ma. Osim pro­jek­ci­je video rada i raz­go­vo­ra o ovim tema­ma, publi­ka će moći da čuje i neke odlom­ke nje­nih roma­na u pre­vo­du koji će prire­di­ti aus­trijs­ka ambasa­da.

(Text: Sofi­ja Živ­ko­vić)