“Dunav – ste­reo­ti­pi o gra­ni­ca­ma” in Bel­grad

Lesung & Gespräch / čitan­je & raz­go­vor
Ort/ Loka­ci­ja: Štab Pogon/ Kafe-bar u cen­tru Panče­va
Zeit/ Vre­me: 28. 05 2019, 21.00

Am Diens­tag wer­de ich gemein­sam mit den Autorin­nen Tija­na Sava­tić (Panče­vo) und Sofi­ja Živ­ko­vić (Bel­grad) über Gren­zen und Vor­ur­tei­le spre­chen und aus Tex­ten zum The­ma lesen.
Hier mani­fes­tiert sich die Gren­ze durch die Donau, die Panče­vo, (das noch zur Voj­vo­di­na gehört) und Bel­grad von­ein­an­der trennt.

Gde su gra­nice? Pos­to­je li uopš­te ili je to neka­kav fluid­ni pros­tor? 
Koli­ko su u našoj kul­turi danas pri­sut­ni i oset­ni uti­ca­ji habzburš­kog, a koli­ko oto­m­ans­kog nas­leđa? Kak­va književ­nost se piše u Aus­tri­ji, kakav je tamošn­ji mejnstrim a kakav anu­der­graund, i kak­ve su paral­e­le sa našim terenom/nima?

Samo su neka od pitan­ja koja je ugled­na aus­trijs­ka spi­sa­tel­ji­ca Mar­ga­ri­ta Kinst­ner dota­k­la u svom video radu pod nas­lo­vom RUB­NI PRE­DE­LI DUNA­VA, koji je sni­mi­la tokom jed­no­me­seč­nog borav­ka u našem gra­du. 

Fen­omen gra­ni­ca: Dunav, Tamiš, Beograd, srednja Evro­pa i dru­ge kul­tu­re­me, opse­da­ju Kinst­nero­vu, a mate­ri­jal je crpen sa raz­nih izvo­ra… pa ima i gra­fita, i reč­nih oba­la, i sta­rih vra­ta, i poe­zi­je. Osim video rada, publi­ka će ima­ti prili­ke i da učest­vu­je u raz­go­voru sa beč­kom autor­kom, a pro­gram će moder­i­ra­ti Tija­na Sava­tić, mla­da panče­vač­ka pes­ni­kin­ja, i Sofi­ja Živ­ko­vić, beograd­ska autor­ka. 

Mar­ga­ri­ta Kinst­ner bila je nomi­no­va­na za više pres­tiž­nih aus­trijs­kih nagra­da, kao što su Rau­ris ili Alpha, a dobit­ni­ca je i više sti­pen­di­ja. U Panče­vu pro­vo­di mesec dana na prvoj rezi­den­ci­ji za pis­ce u našem gra­du, koja je otvore­na uz fin­an­s­ijs­ku podrš­ku Kul­tur­fo­ru­ma i dru­gih aus­trijs­kih fon­do­va. Koor­di­na­tor rezi­den­ci­je je Sofi­ja Živ­ko­vić, a pro­gram raz­me­ne između Srbi­je i Aus­tri­je odvi­ja se pod okril­jem ins­tis­tu­ci­je Lite­ra­tur­haus iz Krem­sa, federal­na vla­da Don­je Aus­tri­je.


(Tekst: Tija­na Sava­tić, Sofi­ja Živ­ko­vić )

Eine Rück­schau auf die Ver­an­stal­tung gab 3 Tage dar­auf in der Wochen­zei­tung Panče­vac zu lesen.